Kto może skorzystać z bezpłatnych szkoleń

Beneficjentami szkoleń dwudniowych mogą być:

Osoby będące członkami bądź pracownikami organizacji pozarządowych posiadających siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego.
Ponieważ woj. świętokrzyskie posiada wiele dysproporcji w dostępie do dóbr kultury, nauki itd. Priorytetowo będą traktowane osoby o utrudnionym dostępie i znajdujące się w najsłabszej sytuacji takie jak: członkowie nowopowstałych organizacji pozarządowych, mieszkańcy gmin wiejskich i wiejsko-miejskich, osoby do 24 roku życia i kobiety.
Proces rekrutacji będzie odbywał się w sposób ciągły i będzie zmierzał do wytypowania grupy 150 beneficjentek i 100 beneficjentów. W każdym miesiącu odbędzie się jedno szkolenie wyjazdowe.
Każda osoba może wziąć udział w jednym zjeździe szkoleniowym.