Gdzie działają instytucje ekonomii społecznej

Obszary działalności przedsiębiorstw ekonomii społecznej obejmują  między innymi: opiekę społeczną, usługi dla społeczeństwa, zdrowie, bankowość, ubezpieczenia, usługi komunalne, produkcję rolniczą, sprawy konsumenckie, handel, usługi sąsiedzkie, edukację, kulturę, sport i aktywność w czasie wolnym. Ekonomia społeczna z racji swoich korzeni musi bazować na lokalnej tradycji i potencjale, a także na wzajemnej pomocy, podejmowaniu wspólnych akcji i współpracy. Jej działanie ma jednak służyć rozwiązywaniu problemów, które są obecnie aktualne w danej społeczności.
Dla pokazania ilości podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących w Polsce i ich wpływu na wielkość zatrudnienia przedstawiamy zestawienie z badań przeprowadzonych w 2008 roku przez Stowarzyszenie KLON/JAWOR. Polski sektor ekonomii społecznej to blisko 100 tys. przedsięwzięć, które zapewniają miejsca pracy dla 600 tys. ludzi.

Przyjęte rozwiązania legislacyjne:
1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie.
2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.
3. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.

Opracowanie powstało w oparciu o materiały projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej", www.ekonomiaspoleczna.pl