Dialog i współpraca - tego potrzebują organizacje pozarządowe

        Grupa 26 osób uczestniczyła w kolejnym z cyklu szkoleń zorganizowanych przez Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej w ramach projektu „Centa Ekonomii Społecznej w województwie świętokrzyskim”. Dzięki aktywnym członkom organizacji pozarządowych z województwa świętokrzyskiego - Zakopane stało się miejscem debaty o kierunkach rozwoju, przyszłości i oddolnych inicjatywach Trzeciego Sektora.  Podstawowy problem jaki zgłaszali uczestnicy szkoleń podczas warsztatów była zbyt mała promocja prowadzonej przez nich działalności, duża biurokracja przy realizacji i rozliczaniu projektów oraz potrzeba bliskiej współpracy z samorządami lokalnymi i samorządem województwa.
 Informacja o Zarządzeniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa w sprawie powołania Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego została przyjęta z wielki entuzjazmem i zadowoleniem. Ogłoszenie procedury naboru kandydatów na członków rady daje możliwość stworzenia platformy współpracy, która umożliwi przygotowanie „Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa świętokrzyskiego z organizacjami pozarządowymi ” opartego na wspólnie wyznaczonych celach i zasadach współdziałania.
 - Takie inicjatywy władz samorządowych powinny zostać przeniesione na szczeble powiatowe i gminne, gdzie również tworzone są programy współpracy. Tylko, dobry gospodarz w organizacjach pozarządowych widzi liderów i animatorów życia społeczności lokalnych – mówili uczestnicy szkolenia.
Dobre przykłady funkcjonowania stowarzyszeń, fundacji z województwa świętokrzyskiego, wskazywane przez wykładowców były początkiem dyskusji na temat ekonomii społecznej jej podstaw prawnych i źródeł finansowania.
 Potrzeby jakie zgłaszali uczestnicy szkolenia to, przede wszystkim chęć spotykania się, wymieniania doświadczeń, tworzenia wspólnych inicjatyw i aktywne uczestnictwo w życiu publicznym. Partnerstwo lokalne, partnerstwo publiczno-prywatne, działalność pożytku publicznego to tematy, które nawet w drodze powrotnej ze szkolenia były elementem dyskusji.
Z zakończonego szkolenia nasuwa się wniosek; współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi, dialog i komunikacja społeczne są czynnikiem, który kształtuje rozwój społeczeństwa obywatelskiego i regionu.
 

Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej