Związek Młodzieży Wiejskiej

Związek Młodzieży Wiejskiej to ogólnopolska organizacja skupiająca młodzież ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych. Liczy obecnie ok. 10 000 członków. Jego założycielem był w 1928 Ignacy Solarz – pedagog, twórca Uniwersytetów Ludowych. Od 1996 Związek Młodzieży Wiejskiej jest pełnoprawnym członkiem Europejskiego Komitetu Młodych Farmerów i Klubów 4H, który skupia 25 organizacji europejskich. Jest również członkiem Polskiej Rady Młodzieży.

Członkowie zrzeszeni są w kołach wiejskich, szkolnych oraz akademickich. Praca kół wspierana i koordynowana jest przez Zarządy Gminne, Wojewódzkie i Regionalne oraz Zarząd Krajowy. Stowarzyszenie jest organizacją jednolitą, jednak wojewódzka organizacja może nosić nazwę własną np. ZMW-"Wici". Zarząd Gminny może nosić nazwę własną "Rodło", a koło w tej gminnej organizacji może nazywać się ZMW "Znicz". Jest to wyraz dążeń działaczy ZMW do zachowania odrębności programowych, podkreślenia różnorodności regionalnej, oraz manifestowania autonomii organizacyjnej. Władze centralne Związku decydują o kształtowaniu ideologii Związku, określaniu głównych obszarów aktywności i strategicznych celów do jakich zmierzają działania ZMW, konstruowaniu składów osobowych władz związku i kontroli wewnątrzorganizacyjnej. Funkcję we władzach można sprawować między 18 a 35. rokiem życia.
Obecnym prezesem Związku jest Michał Modrzejewski.

Związek Młodzieży Wiejskiej działa na rzecz rozwoju młodzieży w dziedzinie edukacji z zakresu:

- dziedzictwa kulturowego

- przedsiębiorczości

- rolnictwa i ochrony środowiska

- turystyki i sportu

- współpracy z samorządem


Jest organizatorem wielu szkoleń dla lokalnych Liderów m.in. z zakresu odnawialnych źródeł energii. Na terenie kraju realizuje wiele projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z nich jest „Centra Inicjatyw Ekonomii
Społecznej w województwie świętokrzyskim”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.zmw.pl